Ordo virginum

Interní sekce webu

Promluvy Svatého otce

Mezinárodní kongres zasvěcených panen - Řím 15. května 2008


Překlad promluvy(PDF, 130 KB), kterou měl Svatý otec při audienci na kongresu OV letos v Římě - od Martiny Vintrové 


Mezinárodní pouť zasvěcených panen - Řím 2. června 1995

Opětujte nekonečnou Kristovu lásku svou totální a výlučnou láskou

Milé sestry!
 

I.

II. Vatikánský koncil uložil vykonat revizi ritu panenského zasvěcení obsaženého 
Raduji se z této audience. Umožňuje mi setkání s vámi při vaší mezinárodní pouti k oslavě 25. výročí promulgace obnoveného ritu Consecrationis virginum 31. 5. 1970. Zdravím organizátory tohoto setkání i vás všechny, které jste se zde sešly.
 

Pontificale Romanum (Sacrosanctum Concilium, 80). Nešlo pouze o pečlivou revizi liturgických formulací nebo rituálních gest, ale o znovuoživení ritu, který po mnoho století nebyl používán, ritu vztahujícího se na ženy, které nežijí v institutech zasvěceného života. Zároveň s ritem byl znovu zaveden stav panen, který v kánonu 604 nového kodexu kanonického práva našel svou právní podobu, odlišnou od náboženských institutů.


Obnovený ritus a řád se tedy církvi vrátil. Je to dvojnásobný dar Pána, za který mu děkujete a nad nímž jásáte. Z něho chcete čerpat motivaci a inspiraci pro svou horlivost a angažovanost.
 

II.

Chtěl bych k vám promluvit s tou vřelou srdečností, s níž se biskupové prvokřesťanské doby obraceli na své panny. Rád se připojím k biskupské tradici srdečného Metoda Olympského, který jako první opěval křesťanské panenství, Atanáše z Alexandrie a Cypriána z Kartága, kteří nazývali panny "vybranou částí Kristova stáda", Jana Chrysostoma, z jehož spisů vyzařuje mnohé, čím se může sytit duchovní život panen, milánského Ambrože věnujícího ve svých dílech mimořádnou pozornost zasvěceným pannám, Augustina z Hippo s jeho jasnozřivou a zevrubnou teologií panenství žitého pro Boží království, svatého a velkého biskupa Lva I., který je s největší pravděpodobností autorem nádherné zásvětné modlitby Deus castorum corporum, Leandra ze Sevilly a jeho vynikajícího dopisu sestře Florentině k jejímu panenskému zasvěcení.
 

III.

Při této významné příležitosti bych rád podtrhl některé stěžejní orientace, které vás musí vést ve vašem zvláštním povolání v církvi a ve světě.

Milujte Krista! On je základem a smyslem vašeho života. Pro zasvěcenou pannu – jak zdůrazňuje Leander Sevillský – je Kristus vším: ženichem, bratrem, přítelem, dědickým podílem, mzdou, Bohem a Pánem (úvod Leandrových pravidel).

Mystérium vtělení vnímají a vykládají Otcové jako sňatek. V linii Pavlovy interpretace smrti Páně: "Kristus tak miloval církev, že za ni vydal sám sebe"(Ef 5,25). Také událost vzkříšení je nazírána jako svatební setkání Zmrtvýchvstalého s novým mesiánským lidstvím. Tak je velikonoční vigilie slavena jako svatební noc církve (St. Asterio Amaseno, homilie XIX).

Celý Kristův život je tedy ve znamení jeho sňatku s církví (Ef 5,32). Na tomto mystériu máte, milé sestry, podíl skrze Ducha svatého a silou "nového duchovního pomazání" (Pontificale Romanum, Ordo consecrationis virginum, 16).
 

IV.

Opětujte nekonečnou Kristovu lásku svou naprostou a výlučnou láskou. Milujte ho, jak si přeje být milován v konkretizaci života: "Jestliže mne milujete, zachovávejte má přikázání" (Jn 14,15.21). Milujte jej, jak to odpovídá vašemu snoubeneckému stavu – převezměte jeho smýšlení (Fil 2,5), jeho životní styl – styl pokory a mírnosti, lásky a slitování, služby a radostné ochoty, neúnavné horlivosti pro čest Otce a záchranu lidského rodu.

Stav zasvěceného panenství činí chválu Krista spontánnější, naslouchání jeho slovu snadnější, službu Kristu radostnější – a častěji vám poskytne příležitost vzdát mu čest svou láskou.

Zasvěcené panenství však není privilegium, nýbrž Boží dar zahrnující vážný závazek učednictví a následování Krista. "Následování Beránka" v nebi (Zj 14,6)začíná na zemi vykročením po "úzké cestě" (Mt 7,14). Vaše následování Krista bude tím radikálnější, čím větší je vaše láska k němu a čím jasnější je vám smysl panenského zasvěcení. V apoštolské adhortaci Mulieris dignitatem jsem při pojednání o evangelijním ideálu Bohu zasvěceného panenství připomněl, že "v Bohu zasvěceném panenství je vyjádřen radikalismus evangelia – všechno opustit a následovat Krista" (20).

Učednictví bude tím intenzivnější, čím hlubší je vaše přesvědčení, že Kristus je jediný učitel, jehož slova jsou duch a život (srv. Jn 6,63).

Milé sestry! Pamatujte, že vaše místo je u Ježíšových nohou jako Marie v Betánii (Lk 10,39): v naslouchání slovům milosti z jeho úst (Lk 4,22).
 

V.

Milujte církev!
Ona je vaší matkou. Od ní jste skrze slavnostní obřad za předsednictví diecézního biskupa (Ordo consecrationis virginum praenotanda, 6, str. 8)obdržely dar konsekrace. Její službě jste byly zasvěceny. S církví se musíte cítit stále pevněji svázány.

Podle učení Otců se panny po přijetí panenské konsekrace od Pána stávají viditelným znamením panenství církve, nástrojem její plodnosti, svědectvím její věrnosti Kristu. Panny jsou také připomínkou orientace církve na budoucí dobra a živosti jejího eschatologického očekávání.

Vám, panny, přísluší velkomyslně být "pomocnou rukou" své místní církve: hlasem její modlitby, výrazem jejího milosrdenství, pomocí jejím chudým, útěchou jejím zarmouceným synům a dcerám, oporou jejím sirotkům a vdovám. Mohli bychom říci: v době Otců se pietas a caritas církve z velké části projevovala srdcem a rukama zasvěcených panen.

To jsou směrnice a úkoly, které platí i dnes. Já sám jsem podtrhl antropologickou hodnotu povolání k panenství uskutečněnému v církvi. Je to cesta, na níž virgo consecrata realizuje svoji osobnost jako žena. Ve svobodně zvoleném panenství potvrzuje žena sama sebe jako osobu, tj. jako bytí, které Stvořitel od počátku chtěl pro ně samotné a současně uskutečňuje "osobní hodnotu svého ženství" (Mulieris dignitatem, 20).

Virgo consecrata je, stejně jako žena žijící v manželství schopna snoubenecké lásky: v téže lásce je v církvi darem Bohu, Kristu Spasiteli i každému bratru a sestře.
 

VI.

Milujte Boží děti!
Vaše totální a výlučná láska ke Kristu vás neodlučuje od lásky ke všem mužům a ženám, vašim bratřím a sestrám, neboť horizonty vaší lásky – právě proto, že patříte Pánu – jsou horizonty samotného Krista.

Podle apoštola Pavla stará se panna o věci Páně, aby byla svatá na duchu i na těle (1 Kor 7,34). Hledá to, co je nahoře, kde nachází Krista sedícího po pravici Boží (Kol 3,1). To vás však nezprošťuje účasti na velkých utrpeních "pozemského města", jeho úzkostech a zápasech, konfliktech a smutcích vyvolaných válkami, hladem, nemocemi a šířící se kulturou smrti. Mějte milosrdné srdce, které se podílí na trápení bratří! Zasazujte se o záchranu života, za práva ženy, za respektování její svobody a důstojnosti.

Vy víte: "Vy, které jste pannami pro Krista," stáváte se "matkami v Duchu"(Ordo consecrationis virginum, 16), v lásce spolupracujete na evangelizaci a kultivaci člověka.
 

VII.

Milujte Marii z Nazareta, první plod křesťanského panenství: pokornou a chudou snoubenku Josefa (Mt 1,18) “spravedlivého muže z domu Davidova” (Lk 1,27).Maria se stala panenskou Matkou Božího Syna zvláště oním privilegiem a pro svoji věrnost Pánovu volání. Je dokonalým obrazem – ikonou – církve jako mystéria jednoty a lásky; obrazem církve v jejím bytí panny, nevěsty a matky.

Maria je též – jak poznamenává Leander Sevillský – vrcholem a prototypem panenství. Je tělem i duchem dokonale a plně tím, čím vy si ze všech sil přejete být: pannami tělem i duší, nevěstami naprostým a výlučným odevzdáním se Kristově lásce, matkami skrze Ducha svatého.
 

VIII.

Milé sestry!
Maria je vaší matkou, sestrou a učitelkou. Učte se od ní plnit vůli Boží, přijímat jeho plán spásy, zachovávat jeho slovo, s ním čelit událostem života, chválit ho za "velké věci", které učinil lidstvu. Učte se účasti na mystériu utrpení, učte se přinášet Krista lidem a prosit za všechny, kteří to potřebují.

Buďte s Marií ve svatební síni, kde se slaví a kde se Kristus zjevuje svým učedníkům jako Mesiáš – ženich; buďte s Marií pod křížem, na kterém Kristus obětuje svůj život za církev. Zůstávejte s ní ve večeřadle, v domě Ducha svatého, který se jako božská láska vylévá na nevěstu – církev.

S pomocí svaté Panny zůstaňte věrné. Nechť jsou vám příkladem panny, které po všechna staletí obohacovaly život církve.

Ať vás provází ujištění mé vytrvalé modlitby a zvláštní požehnání.