Ordo virginum

Interní sekce webu

V kostce

Stav zasvěcených panen je zakotven v Kodexu kanonického práva kán. 604, který jej charakterizuje jako "stav panen, které vyjádřily posvátné předsevzetí důsledněji následovat Krista a byly od diecézního biskupa podle schváleného liturgického obřadu zasvěceny Bohu, mysticky se zasnoubily Kristu, Božímu Synu a oddaly se službě církve."

Stav zasvěcených panen nemá jiného zakladatele nebo zakladatelku než samotnou Církev, která se inspirovala tajemstvím Mariina života. Toto povolání je tedy povoláním v církvi.

Na rozdíl od řeholních řádů a sekulárních institutů nemá ordo virginum pevná pravidla ani strukturu společenství. Zasvěcená panna nevstupuje do žádného nového společenství. Její komunitou je diecéze. Žije ve světě, aniž by "byla ze světa". 

KDO JE ZASVĚCENÁ PANNA
Je to žena zasvěcená Bohu jako snoubenka Kristova ve službách církve. Biskup od ní veřejným a slavnostním liturgickým obřadem přijímá věčné sliby a zasvěcuje ji Bohu. 

PANNA
Protože církev je panna, toto povolání je panenské.
Já jsem připravil vaše zasnoubení jedinému muži a musím vás představit Kristu jako čistou pannu. (2 Kor 11,2)
Ty, které obdrží zasvěcení, zaslibují se "neodvolatelným rozhodnutím" stvrzeným liturgickým obřadem, "žít ve stálém panenství a následovat Krista" v radikálnosti evangelia.

SNOUBENKA 
Protože Kristus miluje církev jako svou snoubenku, toto povolání je snoubenecké.
Tak se s tebou zasnoubí tvůj Stvořitel. (Iz 62,5)
Povoláním zasvěcené panny je zasnoubit se s Kristem. Znamením toho je prsten (případně závoj či jiné znaky zasvěcení), který je jí odevzdán. Celou svou existenci zasvěcená panna zaměřuje k úsilí být "přesažným znamením lásky církve ke Kristu, jejímu snoubenci" a obrazem přicházejícího Království. Ve všem vidí příležitost podávat konkrétní svědectví o spojení Boha s jeho lidem.

MATKA
Protože církev je matka, toto povolání je mateřské.
Raduj se, která jsi nerodila, propukni v jásot, neboť máš více synů než ta, která se vdala. (srv. Iz 54,1)
Podle vzoru Panny Marie se zasvěcená panna neustále snaží naplňovat Otcovu vůli a tak se otevírá duchovní plodnosti. Stává se - v rozličných formách - duchovní matkou mnohých dětí Božích.

ZPŮSOB ŽIVOTA
ŽIVOT MODLITBY

Duch i nevěsta volají: "Přijď!" (Zj 22,17)
Prvním úkolem zasvěcené panny je modlitba. Při jejím zasvěcení jí biskup odevzdá knihu Denní modlitby církve (breviář). Vyjadřuje tak její povolání ke chvále a přímluvě, které je vlastní všem zasvěceným osobám (srv. Vita consecrata). 

V SRDCI SAMOTNÉ CÍRKVE
Horlivost pro tvůj dům mě stravuje. (Žl 69,10)
Zasvěcená panna nevstupuje do žádného nového společenství. Její komunitou je její diecéze a ona se účastní života církve.
Zasvěcení vytváří nové pouto mezi tou, která se zasvěcuje a diecézním biskupem. Toto pouto je současně duchovní i právní. I když je zasvěcená panna začleněna do diecéze, ví, že její modlitba a poslání platí celému světu, univerzální církvi.

V DUCHU SLUŽBY
Tvá manželka bude jako plodná réva. (Žl 128,3)
Zasvěcené panny jsou "povolány ke službě v církvi". Slouží své diecézi i celé církvi zvláště modlitbou. Spolupracují na zvěstování evangelia a ve službě potřebným podle svých charismat, věku, poměrů, profese i spirituality, která je jim vlastní (např. jako katechetky, pastorační asistentky, charitativní pracovnice). Podle přání biskupa a potřeb diecéze mohou přijmout zaměstnání v církvi nebo zůstat ve svém civilním povolání.
Ve volbě osobní spirituality jsou svobodné a mohou být např. také členkami hnutí a třetích řádů.

CESTA K ZASVĚCENÍ 
POVOLÁN
Í
Požadavkem pro kandidátku je, aby nikdy předtím neuzavřela manželství ani nežila zjevně životem, který je v rozporu s čistotou, a aby "svým věkem, životními zkušenostmi a charakterovými vlastnostmi, které byly vyzkoušeny věřícími, ... poskytovala záruku, že vytrvá v mravně čistém životě, který bude věnovat službě církve a bližnímu." (OCV, čl.5)
Povolání kandidátky zkoumá diecézní biskup a stvrzuje je svým prohlášením. On prověří její lidskou a duchovní zralost a způsobilost vzít na sebe určitou samotu i materiální nezávislost a začlenění do církve.

PŘÍPRAVA A DALŠÍ FORMACE
Rozhodnutí k celibátu pro Krista musí být několik let osvědčováno. Délku a způsob prožívání zkušební doby určuje biskup podle věku a připravenosti kandidátky. V průběhu této doby může biskup doporučit složení soukromého slibu čistoty. Věk kandidátky by zpravidla měl být mezi 30 až 50 roky. 
Obsahem přípravy je přesné seznámení se s historií a způsobem života zasvěcených panen, prohloubení duchovního života a života v duchu evangelijních rad, uvedení do služby v rámci církve a získání důkladných znalostí v církevní věrouce.

SLAVNOST ZASVĚCENÍ
Zasvěcení se obvykle koná ve slavnostní den v katedrále za předsednictví diecézního biskupa. Záznam o zasvěcení se uchovává v archivu diecéze.